Ներդրումային (բրոքերային) ծառայություններ

  1. Բրոքերային հաշվի բացում և վարում
  2. Արժեթղթերի և/կամ ցուցումների առքուվաճառքի հայտերի ընդունում և կատարում
  3. Հաճախորդի հաշվում առկա միջոցների հաշվին արժեթղթերով գործարքների իրականացում
Ներդրումային (բրոքերային) ծառայություններ
Կայքում հրապարակված Սակագները տարածվում են ֆիզիկական անձ Հաճախորդների վրա, որոնք հանդիսանում են ՀՀ քաղաքացի և որոնց կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է ՀՀ-ում: 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ մատուցում է ներդրումային ծառայություններ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված ներդրումային ծառայությունները կարգավորող կանոնակարգերով, կանոններով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով Բանկի կամ Հաճախորդի անունից և Հաճախորդի հաշվին արժեթղթերի գործարքների իրականացմամբ: Ներդրումային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ իրականացնում է բրոքերային հաշիվների բացում, պատվերի ընդունում և կատարում, գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում, ինչպես նաև ներդրումային գործունեությունից բխող այլ գործառնություններ: Հաճախորդը կարող է գործարքներ կնքել «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ կարգավորվող շուկայում գնանշվող ցանկացած արժեթղթով, ինչպես նաև մասնակցել առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներին, հետգնումներին, իրականացնել գործարքներ արտաբորսայական երկրորդային շուկայում:

Հիմնական պայմաններ

 

Ծառայություն

Սակագին

ՀՀ-ից դուրս

Բաժնային և ոչ բաժնային արժեթղթեր - 0.20%, նվազ. 20,000 ՀՀ դրամ *

Խնդրահարույց ակտիվներ (Distressed assets) - 1.25%, նվազ. 20,000 ՀՀ դրամ *

Այլ (third-party products, structured notes, non traditional funds1) - 1%, նվազ. 20,000 ՀՀ դրամ *

ՀՀ-ում (Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա ԲԲԸ-ում)

Բաժնային արժեթղթեր2 - 0.35%, նվազ. 5,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ պետական պարտատոմսեր - 0.05%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ

Արդշինբանկ ՓԲԸ պարտատոմսեր - 0.05%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ

Այլ ոչ բաժնային արժեթղթեր2 - մինչև 20 մլն՝ 0.1%, նվազ. 2,000 ՀՀ դրամ
20
մլն և ավել՝ 0.05%, նվազ. 2,000 ՀՀ դրամ

 

1 Non traditional funds են համարվում բորսայում առևտրին չթույլատրված ֆոնդի փայերը:

 

Բաժնային արժեթղթեր են համարվում բաժնետոմսը, բաժնետոմսերով ամրագրված իրավունքներին համարժեք իրավունքներ տվող այլ արժեթուղթը, ցանկացած այլ արժեթուղթ, որն իրավունք է տալիս ձեռք բերել վերոնշյալ արժեթղթերը փոխարկման, փոխանակման կամ այլ իրավունքների իրականացման եղանակով և թողարկվել է վերոնշյալ արժեթղթերի թողարկողի կամ նրանց խմբի անդամ թողարկողի կողմից: Ոչ բաժնային արժեթղթեր  են համարվում ցանկացած այն արժեթուղթը, որը, չի համարվում բաժնային (ՀՀ Արժեթղթերի շուկայի մասին օրենք):

 

* Սակագնի հաշվարկի համար հիմք է վերցվում գանձման պահին Բանկի կողմից սահմանված անկանխիկ առքի փոխարժեքը: