Բնակելի գույքի ձեռքբերում ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային շուկայից

 Բնակելի գույքի ձեռքբերում ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային շուկայից
  • Առանց հաճախորդի եկամուտները վերլուծելու` 50% և ավելի կանխավճար կատարելու դեպքում
  • Առանց վարկի տրամադրման միջնորդավճարի
  • Առանց վարկի ամսական սպասարկման վճարի
  • Առանց վաղաժամկետ մարման տույժի
  • Առանց Վաճառողի կողմից վարկի և կանխավճարի կանխիկացման վճարի
  • Բանկի հաշվին իրականացվող ապովագրական լայն ծածկույթ (նման պահանջի առկայության դեպքում)
  • Այլ թաքնված վճարների բացակայություն

Վարկի արժույթՀՀ դրամՀՀ դրամ
Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայրԲանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակԲանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ
Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Վարկի նպատակ1. Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում1. Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,
2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարանի) (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում,
3. Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տվյալ անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկի վերաֆինանսավորում
Վարկի նվազագույն գումար3 000 000 ՀՀ դրամՉի սահմանվում
Վարկի առավելագույն գումար35 000 000 ՀՀ դրամ200 000 000 ՀՀ դրամ
Ձեռքբերվող գույքի առավելագույն արժեք3.0 - 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝ 55.0 մլն ՀՀ դրամՉի սահմանվում
Տոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն1. Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,
2. Լողացող2
Տարեկան տոկոսադրույք հաստատուն/ հաստատուն (ճշգրտվող)¹13.6 – 14.5%Մինչև 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ գումարով վարկերի դեպքում՝ 13.7%,
35.1 - 200.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ գումարով վարկերի դեպքում՝ 14.5%
Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)²-ՀԴ+4.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք14.6-15.7%14.4-15.7%
Նվազագույն ժամկետ120 ամիս120 ամիս
Առավելագույն ժամկետ240 ամիս240 ամիս
Վարկի և տոկոսագումարի մարումներԱմենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)
Նվազագույն կանխավճար բնակարանի ձեռքբերման արժեքից7.5%10%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար5 000 ՀՀ դրամ5 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում չի սահմանվում
Գրավի ձևակերպման վճար**Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված գույքի նկատմամբ վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 71,200 ՀՀ դրամԿառուցապատման աշխատանքներն ավարտված գույքի նկատմամբ վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 71,200 ՀՀ դրամ
Կառուցապատման ընթացքում գտնվող գույքի նկատմամբ վարկառուի գնման իրավունքի և Բանկի գնման իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 53,100 ՀՀ դրամԿառուցապատման ընթացքում գտնվող գույքի նկատմամբ վարկառուի գնման իրավունքի և Բանկի գնման իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 53,100 ՀՀ դրամ
Բանկի գնման իրավունքի գրավի կամ լրացուցիչ գույքի նկատմամբ Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամԲանկի գնման իրավունքի գրավի կամ լրացուցիչ գույքի նկատմամբ Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամ
Վարկի ամսական սպասարկման վճարՉի սահմանվումՉի սահմանվում
Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ;Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ;
Գույքի ձևակերպման համար այլ կատարվող վճարներՎարկառուն վճարում է՝Վարկառուն վճարում է՝
գույքի գնահատմանգույքի գնահատման
գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման ևգույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման և
գրավի պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար, որն ընդհանուր արժեքով կարող է կազմել 40,000 ՀՀ դրամից 105,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում ծախսերը:գրավի պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար, որն ընդհանուր արժեքով կարող է կազմել 40,000 ՀՀ դրամից 105,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում ծախսերը:
Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն92.5%90%
Վարկերի տրամադրման կարգՄիանվագՄիանվագ
Վարկի տրամադրման եղանակԱնկանխիկ՝ Բանկում վարկառուի անվամբ բացված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցովԱնկանխիկ՝ Բանկում վարկառուի անվամբ բացված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով
Վաճառողի կողմից վարկի և կանխավճարի հանրագումարի կանխիկացման վճարչի սահմանվումչի սահմանվում
Համավարկառուների փոփոխության իրականացման համար սահմանված հայտի ուսումնասիրության վճար15 000 ՀՀ դրամ15 000 ՀՀ դրամ
Քաղվածքների տրամադրումԱնվճար՝ մինչև 1 ամիս կտրվածքով քաղվածք,Անվճար՝ մինչև 1 ամիս կտրվածքով քաղվածք,
Անվճար՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ, վարկառուի պահանջով՝ վերջինիս կողմից նշված ժամանակահատվածի համար,Անվճար՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ, վարկառուի պահանջով՝ վերջինիս կողմից նշված ժամանակահատվածի համար,
1000-5000 ՀՀ դրամ՝ այլ ժամանակահատվածով քաղվածքներ և տեղեկանքներ (տես՝ https://www.ardshinbank.am/content/բանկային‐հաշիվ/ ) 1000-5000 ՀՀ դրամ՝ այլ ժամանակահատվածով քաղվածքներ և տեղեկանքներ (տես՝ https://www.ardshinbank.am/content/բանկային‐հաշիվ/ )

* Սույն պայմանների իմաստով 1-ային շուկայից գույքի ձեռք բերում է համարվում ՀՀ տարածքում անմիջապես կառուցապատողից, ինչպես նաև պետության և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնակարանային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ համայնքից բնակարանի ձեռքբերումը կամ ՀՀ տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում անմիջապես կազմակերպություն կամ ԱՁ կառուցապատողից անհատական բնակելի տան ձեռքբերումը:

¹ Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 2.5 տոկոսային կետով:

² Lողացող տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

*Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

*Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել վերաֆինանսավորող  վարկի գծով առկա պարտավորությունների մնացորդային գումարը:


Ուշադրություն,  վերաֆինանսավորման դադարեցման իրազեկման թերթիկում ներկայացված են վերաֆինանսավորվող վարկերի այն չափանիշները, որոնց խախտումն առավել հաճախ դառնում է վարկի վերաֆինանսավորումը մերժելու կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման պատճառ: Առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ