Փոփոխությունների նկարագրությունը ստորև ՝


1.    Վերը նշված փաստաթղթում ավելացել է արտարժույթի փոխանակման վերաբերյալ բաժին (գլուխ 6):
2.    Կատարվել են մի շարք փոփոխություններ Արժեթղթերի պահառուական և Ներդրումային ծառայությունների գլուխներում, մասնավորապես՝  
•    հստակեցվել են արժեթղթերի Հանձնարարականների ներկայացման եղանակները Բանկ (թղթային, էլեկտրոնային, Բանկի բջջային/վեբ հավելվածի միջոցով), (12.12 կետ)
•    ավելացվել է դրույթ Հաճախորդի կողմից Հանձնարարականի չեղարկման համար հայտերի ներկայացման մասով,
•    հստակեցվել է Ներդրումային ծառայությունների գծով Պրոֆեսիոնալ և ոչ Պրոֆեսիոնալ դասակարգված Հաճախորդի և Բանկի միջև փոխհարաբերությունների կարգավորումը, (13-րդ գլուխ)
•    հստակեցվել են Պատվերների ներկայացման եղանակները Բանկ (թղթային, էլեկտրոնային, Բանկի բջջային/վեբ հավելվածի միջոցով, (13.29 կետ)
•    ավելացվել է դրույթ Բանկի կողմից Պատվերների կատարման քաղաքականության մասով, (13.54 կետ)
•    ավելացվել է դրույթ, որ Արժեթղթերում ներդրումները երաշխավորված չեն, (13.66 կետ
3.    Պայմաններում ավելացվել է Բանկի կողմից ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ-ի միջոցով ստացվող անձնական տվյալների նկարագրությունը:

Նախկինում գործող պայմաններ (արխիվ)