Արժեթղթերի պահառուական ծառայություն

  1. Արժեթղթերի հաշվառման համար դեպո հաշվի բացում, վարում
  2. Հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների գրանցում
  3. Արժեթղթերի փոխանցում/ գրավադրում/ գրավադրման դադարեցում
  4. Արժեթղթերի և հաշիվների սառեցում/ապասառեցում
Արժեթղթերի պահառուական ծառայություն
Արժեթղթերի պահպանում1 0.08%
Արժեթղթերի փոխանցում2 Բաժնային արժեթղթերի փոխանցում (DVP/FOP/ST)3 0.15%, նվազ. 10,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը՝ 3,000,000 ՀՀ դրամ
Ոչ բաժնային արժեթղթերի փոխանցում (DVP/FOP/ST)3 0.015%, նվազ. 5,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը՝ 300,000 ՀՀ դրամ
Այլ արժեթղթերի փոխանցում (DVP/FOP/ST)3 0.25%, նվազ. 10,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը՝ 3,000,000 ՀՀ դրամ
Բաժնետոմսերի ներբանկային փոխանցում 3 0,08%, նվազ. 5,000 ՀՀ դրամ
Պարտատոմսերի ներբանկային փոխանցում 3 0,008%, նվազ. 3,000 ՀՀ դրամ                     
Այլ արժեթղթերի ներբանկային փոխանցում 3 0,1%, նվազ. 8,000 ՀՀ դրամ
Պորտֆելի փոխանցում4 6,000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի գրավադրում Բաժնետոմսերի գրավադրում 0,06%, նվազ. 5,000 ՀՀ դրամ
Պարտատոմսերի գրավադրում 0,01%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվի սառեցում Արժեթղթերի հաշվի սառեցում 0,05%, նվազ. 5,000 ՀՀ դրամ
Ոչ ստանդարտ5 տեղեկատվությամբ տեղեկանքի տրամադրում 10,000  ՀՀ դրամ
Այլ պահառուական ծառայություններ6 Արդշինբանկի պահառուական ծախս + 25% հավելագին

1 Սակագին չի կիրառվում ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված, ինչպես նաև պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի կամ հրապարակային ֆոնդի փայերի պահպանման դեպքում: Պահպանման սակագնի հաշվարկի հիմք է վերցվում արժեթղթերի շուկայական արժեքը, եթե այն ավելի փոքր չէ անվանական արժեքից: Հակառակ դեպքում հիմք է վերցվում անվանական արժեքը:

Արտարժույթով արտահայտված արժեթղթերի պահպանման սակագինը հաշվարկվում է ՀՀ դրամով՝  Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով:

Հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում հաշվետու ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր օրվա վերջի դրությամբ հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդները:

2 Փոխանցման սակագինը չի գանձվում, երբ

  - արժեթղթեր փոխանցող/ստացող կողմ է հանդիսանում ՀՀ Կենտրոնական Բանկը,

  - փոխանցումը կատարվում է հաճախորդի կողմից ներկայացված բրոքերային պատվերի շրջանակներում:

3 Հաշվարկի հիմք է վերցվում արժեթղթերի շուկայական արժեքը, եթե այն ավելի փոքր չէ անվանական արժեքից: Հակառակ դեպքում հիմք է վերցվում անվանական արժեքը:

4 Կիրառվում է միայն ՀԿԴ հաշվի այլ օպերատորի մոտ բացված հաճախորդի հաշվին փոխանցման դեպքում:

5 Ոչ ստանդարտ է համարվում Արդշինբանկ ՓԲԸ կողմից հաստատված տեսքով և բովանդակությամբ փաստաթղթերից տարբերվող ցանկացած այլ տեսքով և բովանդակությամբ փաստաթուղթը:

6 Սակագին չի կիրառվում արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հաշվին մուտքագրման, արժեթղթերի մարման և շահութաբաժինների վճարման դեպքում: